ALGEMENE VOORWAARDEN

Vakantieverblijf Algarve, hierna VVA, bemiddelt in de verhuur van vakantie accommodaties.

Reserveren
U kunt een verblijf op VVA Portugal boeken op de wijze die u het beste uitkomt:
· telefonisch: +351911017704

., van maandag t/m vrijdag te bereiken van 08.30 uur tot 17.00 uur;
· per email: info@vakantieverblijfalgarve.nl
· via internet: https://vakantieverblijfalgarve.nl

Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Een overeenkomst tussen VVA en de huurder komt tot stand door bevestiging van een telefonische, schriftelijke of elektronische boeking van een vakantiehuis uit het actuele aanbod van VVA. Na boeking ontvangt de huurder een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dienen. Door VVA gestuurde boekingsbevestiging en huurovereenkomst bevatten alle relevante gegevens voor het verblijf in het geboekte vakantiehuis.

Huursom
· De huursom is een bedrag inclusief bepaalde nevenkosten, zoals nader omschreven in de detailbeschrijving bij de huizen. De huursom is exclusief de bijkomende kosten, zoals vermeld op de tarievenlijst van de desbetreffende woning.
· Betaling van de huursom dient aan VVA te geschieden, door het bedrag over te maken op het door VVA aangegeven bankrekeningnummer. Na ontvangst van uw reservering zenden wij u een bevestiging en tevens de factuur. U dient binnen 3 weken na datum poststempel 25% van de huursom te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief. Het resterende bedrag betaalt u uiterlijk 2 weken voor aankomst. Reserveert u minder dan 2 weken van tevoren, dan dient de gehele huursom binnen 1 week overgemaakt te worden. Indien op de dag van aankomst het volledige bedrag niet door ons is ontvangen, dient u het nog openstaande bedrag contant te voldoen. Mocht tijdens uw verblijf of later blijken dat het bedrag alsnog op onze rekening is bijgeboekt, dan wordt dit onmiddellijk aan u terugbetaald.

Wijzigingskosten
Voor elke wijziging in de door u opgegeven reservering worden, voor zover de wijziging mogelijk is, door ons wijzigingskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien u bijboekt.

Huurperiode
· U kunt kiezen uit een verblijf van een week (of meerdere weken) Een weekverblijf loopt van vrijdagmiddag tot vrijdagmorgen, een midweekverblijf loopt van maandagmiddag tot vrijdagmorgen en een weekendverblijf loopt van vrijdagmiddag tot maandagmorgen. Tenzij anders op de prijslijst aangegeven.
· Tenzij anders aangegeven staat het huis tot uw beschikking van 15.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Op de aankomstdag kunt u inchecken tussen 15.00 uur en 17.00 uur. Mocht u later willen inchecken, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

Waarborgsom
Bij aankomst dient u een waarborgsom van € 100,00 te voldoen. Als het huis na de huurperiode zonder schade is opgeleverd en de huurder alle verplichtingen is nagekomen, wordt na afloop van de huurperiode de borg terug gegeven. Eventueel veroorzaakte extra kosten, zoals door de huurder veroorzaakte beschadigingen en/of vermissingen of extra schoonmaakkosten, worden op de borg in mindering gebracht. Aanspraak op schadevergoeding door VVA hoger dan de betaalde waarborgsom wordt door VVA nagevorderd.

Bezoekers
De huurder mag geen ander, resp. een groter aantal personen of dieren onderbrengen in het vakantie verblijf dan in het huurcontract cq. de boekingsovereenkomst staat omschreven. VVA mag in dat geval deze personen of dieren afwijzen.

Annulering en tussentijdse beëindiging
Tot 24 uur nadat de overeenkomst mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand is gekomen, kan de huurder de boeking kosteloos annuleren, daarna bent u ontstaande percentages van de huursom verschuldigd.
Indien u de reservering annuleert of tussentijds beëindigt, bent u de hierna genoemde percentages van de huursom voor de overeengekomen huurperiode verschuldigt:
· bij annulering tot 3 maanden voor ingangsdatum is 20% van de huursom verschuldigd;
· bij annulering tot 2 maanden voor ingangsdatum is 50% van de huursom verschuldigd;
· bij annulering tot 1 maand voor ingangsdatum is 75% van de huursom verschuldigd;
· bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum is 90% van de overeengekomen huursom verschuldigd;
· bij annulering op en na de ingangsdatum is 100% van de overeengekomen huursom verschuldigd.
VVA is gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, indien:
· bij aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
· de waarborgsom bij aankomst niet wordt voldaan;
· het gehuurde voortijdig wordt verlaten;
· nagelaten wordt het gehuurde te betrekken op de ingangsdatum van de huurperiode voor 17.00 uur, zonder bericht te hebben gedaan dat het gehuurde later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.;
· het aangemelde aantal overnachtende gasten overschreden wordt en hiervoor geen toestemming is verkregen bij de receptie;
· de aanbetaling niet tijdig is ontvangen;
· als de huurder de zorgplicht met betrekking tot het door hem gehuurde huis ernstig verzaakt, in het bijzonder als er moedwillig schade wordt toegebracht of anderszins de plichten van orderlijk huren verzaakt.
Wij raden de huurder dringend aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
· De huurder is aansprakelijk voor schade door hem, zijn familieleden of andere bezoekers toegebracht aan het huurobject. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis – in het bijzonder voor het sluiten van ramen en deuren – en verplicht zich het huis net en schoon te houden. Het is aan te bevelen een reis- bagageverzekering af te sluiten om uw eigen spullen te verzekeren bij inbraak.
·VVA is niet aansprakelijk voor:
– schade en letsel, ontstaan tijdens het verblijf op het park ongeacht de oorzaak daarvan;
– mondeling en/of telefonisch verstrekte inlichtingen door derden;
– onklaar raken en buiten gebruik zijn van faciliteiten en voorzieningen;

Overmacht
Indien door overmacht of andere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is VVA gerechtigd een gelijkwaardig vervangend huis ter beschikking te stellen. In dit geval zal VVA nimmer in rechte aangesproken kunnen worden. Ingeval door een aan VVA verwijtbare oorzaak schade voor u ontstaat, kan een schadevergoeding hoogstens de waarde van de totale verhuurprijs bedragen. Aanspraken op vergoedingen dienen terstond schriftelijk aan VVA te worden voorgelegd.

Klachten
Ondanks goede zorgen van VVA kan het zijn dat u als gast een klacht heeft over één van de vakantiewoningen of faciliteiten. Neemt u in dat geval zo snel mogelijk contact op met ons, zodat wij de kans hebben het een en ander op te lossen. Mocht uw klacht echter niet tot tevredenheid opgelost kunnen worden dan kunt u uiterlijk tot 2 weken na vertrek van het park uitsluitend schriftelijk reageren naar VVA Loulé of info@vakantieverblijfalgarve.nl.

Algemeen
Alle voorgaande prijslijsten en voorwaarden komen hierbij te vervallen. Eventuele prijswijzigingen en kennelijke drukfouten voorbehouden.